Strona glowna Mapa strony Kontakt

Przetargi:

Informację udostępniono: 06-12-2011 10:32
Ostatnia aktualizacja: 06-12-2011 10:43

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kartuzy: Wykonanie ogrodzenia budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii od strony południowej, wschodniej i północnej w Kartuzach przy ul. Słonecznej 1
Numer ogłoszenia: 413028 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 380626 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach, ul. Słoneczna 1, 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie, tel. 58 681 10 15, faks 58 681 14 02.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie ogrodzenia budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii od strony południowej, wschodniej i północnej w Kartuzach przy ul. Słonecznej 1.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Wykonanie ogrodzenia z przęseł z siatki pretów osadzonych na słupkach stalowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.34.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:06.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:16.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kaszubskie Przedsiębiorstwo Mostowe DROMOST II S. C., ul. Wzgórze Wolności 17/10, 83-300 Kartuzy, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 159502,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 60765,11

  • Oferta z najniższą ceną: 60765,11 / Oferta z najwyższą ceną: 195582,50

  • Waluta: PLN.Powiatowy Lekarz Weterynarii

Kazimierz Sekuła


Do pobrania:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Wprowadził(a): Łukasz Wansel
Zatwierdził(a): Kazimierz Sekuła

Copyright © by Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach 2017