REGULAMIN MONITORINGU

Regulamin stosowania systemu monitoringu wizyjnego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kartuzach

 

 1. Postanowienia Ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady właściwego zarządzania systemem monitoringu wizyjnego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kartuzach.

 

 1. Definicje:
 • Administrator Danych Osobowych (ADO) – to Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Panią Jolantę GROTKOWSKĄ. Administrator Danych Osobowych, z definicji, to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach, środkach przetwarzania oraz odpowiadająca za ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • Administrator Systemu Monitoringu – osoba której zlecono konserwację oraz naprawę systemu monitoringu wizyjnego w skład którego wchodzą kamery oraz rejestrator cyfrowy.
 • Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku monitoringu jest to wizerunek oraz sposób zachowania się.
 • Osoba upoważniona – Osoba posiadająca imienne upoważnienie lub podmiot posiadający umowę powierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora w zakresie monitoringu wizyjnego.
 • Obszar Monitoringu – Obszar objęty polem zasięgu urządzeń rejestrujących obraz w systemie monitoringu.
 • Projekt systemu monitoringu wizyjnego – dokument zawierający plan rozmieszczenia kamer rejestrujących obraz w systemie monitoringu.

 

 1. Cel stosowania monitoringu:

Prowadzimy monitoring wizyjny w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Kartuzach celu:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia naszych pracowników oraz innych osób znajdujących się na terenie naszej jednostki,
 2. zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach, w tym zapobieganie kradzieżom, dewastacjom i aktom wandalizmu,
 3. nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów, wychowanków, nauczycieli
  i pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie jednostki.

 

 1. Forma monitoringu:

Stosujemy monitoring wizyjny w postaci kamer umożliwiających nagrywanie wizerunku osób znajdujących się w obszarze administrowanym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach. Kamery systemu monitoringu należącego do jednostki zostały rozlokowane na zewnątrz budynków kompleksu Inspektoratu. Teren zewnętrzny na którym zainstalowane zostały kamery, posiadają wyraźne oznaczenie w postaci piktogramu oraz napisu informacyjnego. Piktogramy umieszczone są przy wszystkich wejściach do obszaru objętego monitoringiem.

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę obejmuje:

 1. wizerunek osób fizycznych,
 2. sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz,
 3. czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem.
 4. nr rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren przyległy do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach.

 

 1. Obszar objęty monitoringiem oraz pomieszczenia wyłączone:

Obszar objęty monitoringiem:

 • teren wokół jednostki.

Obszar wyłączony z monitoringu:

 • pomieszczenia pracy,
 • pomieszczenie socjalne,
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

 

 1. Czas przechowywania i udostępnianie:

Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 90 dni (w praktyce jest to 14 dni). Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora albo osób trzecich, w tym
w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Po upływie okresu zbierania i przetwarzania zebrane dane są niszczone w sposób trwały.

Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tylko na podstawie pisemnego wniosku danej jednostki.

 

 

 1. Zabezpieczenie danych w zakresie monitoringu:

W celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych zapisanych w systemie monitoringu zapewnia się:

 • Wdrożenie właściwych rozwiązań technicznych.
 • Zabezpieczenie urządzeń oraz pomieszczenia w którym dane są zapisywane przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Stosowanie właściwych zabezpieczeń fizycznych.

 

 1. Prawa osób, których wizerunek został utrwalony:

Osobom, których dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługuje prawo do:

 1. żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. żądania do sprostowania danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. żądanie usunięcia danych – w granicach art. 17 RODO,
 4. żądania ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
 6. przeniesienia danych w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

 

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania wizerunku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 20 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

 

Nie planujemy przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a ich przeglądanie odbywa się tylko w przypadku naruszenia albo podejrzenia naruszenia przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach, bezpieczeństwa pracowników i obywateli przebywających na terenie jednostki lub też w związku ze złożoną skargą.

 

 1. Podstawa prawna:
  1. 6 lit. c), lit. d), lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej, L 119/1 z 4 maja 2016 r.),
  2. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm.),
  3. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259 z późn.zm.).

 

 

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach

poszukuje kandydatów na stanowiska


Do spraw: bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności


Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego : 58 681 10 15 lub mailowego na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl , lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2022 r. poz.768)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina o obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej wg załączonego wzoru, pocztą e-mail, lub osobiście zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach, bądź jest też możliwość zgłoszenia telefonicznie.
Link do formularza

Wypełniony formularz „ Zgłoszenie posiadania drobiu/ptaków” należy:
 złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach
 przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
ul. Słoneczna 1 83 – 300 Kartuzy (ważna data)
 przesłać drogą e-mail na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 lub zgłosić telefonicznie: 58 681 10 15

 Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują siędo zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu  muszą liczyć się z karami finansowymi w wysokości :

od 2 584,465 do 10 337,86

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2023

POWIATOWEGO   LEKARZA  WETERYNARII W KARTUZACH

z dnia 26 maja 2023r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  u ptaków dzikich na terenie powiatu kartuskiego

POBIERZ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA nr 1 2023

Skip to content