Strona glowna Mapa strony Kontakt

Przetargi:

Informację udostępniono: 16-11-2011 13:30
Ostatnia aktualizacja: 29-11-2011 09:36

Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia

 

Kartuzy: Wykonanie ogrodzenia budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii od strony południowej, wschodniej i północnej przy ul. Słonecznej 1 w Kartuzach.

 Numer ogłoszenia: 380626 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011
 
 
 UWAGA !!!
SKORYGOWANIE OPISU WYKONANIA OGRODZENIA Z PRZĘSEŁ WYKONANYCH Z ZGRZEWANYCH PIONOWYCH I POZIOMYCH DRUTÓW.
  
 

Kartuzy, dnia 25.11.2011

  Zamawiający informuje, iż ogrodzenie budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach na ul. Słonecznej 1 należy wykonać z ocynkowanych przęseł ze zgrzewanych poziomych i pionowych drutów , drut pionowy 5 mm, o długości 2500 mm umocowanych między słupkami ocynkowanymi o wymiarach 60 mm x 40 mm, wysokość przęseł 1 250 mm, liczba przetłoczek 2.

Należy przyjąć płyty betonowe pomiędzy przęsłami ogrodzenia o długości 2500 mm , płyty zamontowane będą w celu wypełnienia przestrzeni międzysłupkowej  jak również w celu wyrównania poziomu ogrodzenia ( spadek terenu).

   

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach , ul. Słoneczna 1, 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie, tel. 58 681 10 15, faks 58 681 14 02.

 ·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwkartuzy.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.   

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzenia budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii od strony południowej, wschodniej i północnej przy ul. Słonecznej 1 w Kartuzach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii od strony południowej, wschodniej i północnej przy ul. Słonecznej 1 w Kartuzach. Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować stare ogrodzenie i przystąpić do wykonania nowego wg załączonego przedmiaru robót. Ogrodzenie będzie wykonane z przęseł z siatek zgrzewalnych montowanych na słupkach stalowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.34.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

    

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o         Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o        Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o         Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o         Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty: - odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ) - oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ) (załącznik nr 3 do SIWZ). Zamawiający żąda od Wykonawcy aby dołączył do oferty dokument, potwierdzający uprawnienie osoby lub osób do złożenia oferty (pełnomocnictwo) - w przypadku, gdy uprawnienie to nie wynika z innych złożonych dokumentów, np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależne od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (podmiot nieuczestniczący w zamówieniu). 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: Terminu wykonania zamówienia. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku przerwy w realizacji zamówienia na skutek zmiany warunków atmosferycznych na niekorzystne do wykonania zadania, np. opady śniegu, zbyt niska temp. powietrza.   

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piwkartuzy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Słoneczna 1, 83-300 Kartuzy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Słoneczna 1, 83-300 Kartuzy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 Kazimierz Sekuła


Pliki do pobrania:

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWIZ

3. Specyfikacja wykonania i odbioru robót

4. Przedmiar robót

UWAGA !!! PYTANIA i ODPOWIEDZI

5. Wyjaśnienie

6. Wyjaśnienie 2

7. Skorygowanie opisu wykonania ogrodzenia z przęseł wykonanych z zgrzewanych pionowych i poziomych drutów.

8.Wyjaśnienie 3 - dot. zmiany sposobu mocowania zakmów zabezpieczających płytę betonową w słupkach betonowych.

Wprowadził(a): Łukasz Wansel
Zatwierdził(a): Kazimierz Sekuła

Copyright © by Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach 2017