Informacja o wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych rejestrowanych i pozyskanych z systemu monitoringu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach z siedzibą w Kartuzy ul. Słoneczna 1 83-300 Kartuzy reprezentowany przez Powiatowego  Lekarza Weterynarii.
 2. Zgodnie z RODO, Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadził odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych w Inspektoracie, a także przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.
 3. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przetwarzane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach zostały dobrane zgodnie z art. 32 i 35 RODO.
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemie monitoringu prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach – e-mail: iodo@zsubhp.pl
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu jest art. 6 ust. 1 litera e i f RODO w odniesieniu do art. 222 KP, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób i mienia, bezpieczeństwo osób przebywających w pomieszczeniach podlegających szczególnej ochronie zgodnie z przepisami szczegółowymi ustaw oraz dobre imię administratora danych osobowych.
 6. Monitoring obejmuje: wejście główne budynku, ciągi komunikacyjne i wyjścia ewakuacyjne, teren zewnętrzny budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach przy ul. Słonecznej 1 w Kartuzach.
 7. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły w trybie dzień/noc. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 8. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 9. Dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe w postaci wizerunku są przechowywane przez Administratora Danych przez maksymalny okres do 30 dni.
 11. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub też jeżeli Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku (jako organ publiczny realizujący zadania publiczne oraz sprawujący władzę publiczną w zakresie przewidzianym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej  – lub też pracodawca w stosunku do pracowników) powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt. 10 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
 12. Dostęp do danych w systemie monitoringu jest ściśle chroniony i dostępny wyłącznie dla określonych i upoważnionych osób przez Administratora Danych.
 13. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz żądania ograniczenia jego przetwarzania.
 14. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli stwierdzi, iż posiada wiarygodne dowody, że dane te przetwarzane są z naruszeniem obowiązującego prawa.
 15. Dane z monitoringu nie będą wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystane w celu profilowania.
 16. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie i w budynkach: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach

poszukuje kandydatów na stanowiska


Do spraw: bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności


Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego : 58 681 10 15 lub mailowego na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl , lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2022 r. poz.768)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina o obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej wg załączonego wzoru, pocztą e-mail, lub osobiście zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach, bądź jest też możliwość zgłoszenia telefonicznie.
Link do formularza

Wypełniony formularz „ Zgłoszenie posiadania drobiu/ptaków” należy:
 złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach
 przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
ul. Słoneczna 1 83 – 300 Kartuzy (ważna data)
 przesłać drogą e-mail na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 lub zgłosić telefonicznie: 58 681 10 15

 Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują siędo zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu  muszą liczyć się z karami finansowymi w wysokości :

od 2 584,465 do 10 337,86

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2023

POWIATOWEGO   LEKARZA  WETERYNARII W KARTUZACH

z dnia 26 maja 2023r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  u ptaków dzikich na terenie powiatu kartuskiego

POBIERZ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA nr 1 2023


POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KARTUZACH
poszukuje kandydatów do realizacji czynności w ramach umowy wyznaczenia.

Szczegóły w :”aktualności” oraz “nabór personelu”

Załącznik 1 – Treść ogłoszenia


ZASADY OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

 

Skip to content