ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów kartuskiego, wejherowskiego, Miasta Gdynia oraz Miasta Gdańsk

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1-4, pkt 7, pkt 8a, pkt 8d, pkt 8f, 8g i 8j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wejherowskiego w miejscowości Warzno, dla którego obszar zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się obszar w granicach administracyjnych:
– w powiecie wejherowskim w gminie Szemud miejscowości Warzno, Warzeńska Huta, Kielno, Karczemki, Warzenko, Rębiska, Leśno, Bojano na południe od ul. Czynu Tysiąclecia oraz linii poprowadzonej między skrzyżowaniem z ul. Malinową a końcem ul. Granicznej, – w powiecie kartuskim w Gminie Przodkowo miejscowości Popowce, Martenki, Czeczewo na północ od ul. Gdańskiej i ul. Kieleńskiej, – w powiecie kartuskim w gminie Żukowo miejscowości Nowe Tokary, Warzenko, Tuchomka, Tuchom na zachód od DK20 do skrzyżowania z ulicą Dobrzewińską i dalej na zachód od ul. Dobrzewińskiej , miejscowości Chwaszczyno na zachód od ul. Dobrzewińskiej.
2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI, zwany dalej obszarem zagrożonym uznaje się obszar w granicach administracyjnych :

– w powiecie wejherowskim w gminie Wejherowo – miejscowości Bieszkowice, Łężyce,

– w powiecie wejherowskim w gminie Szemud – miejscowości Koleczkowo, Kamień, Kieleńska Huta, Jeleńska Huta, Bojano z wyłączeniem obszaru wymienionego w ust. 1, Dobrzewino, Szemudzka Huta, Kowalewo, Grabowiec do granicy obszaru, którą stanowi linia poprowadzona rzeką Gościcina, Szemud do granicy obszaru, którą tworzy linia poprowadzona rzeką Gościcina, Donimierz do granicy obszaru, którą tworzy linia poprowadzona rzeką Gościcina, a następnie w miejscu przecięcia rzeki z ulicą Donimirskich, dalej w stronę ulicy Otalżyńskiej, poprzez ul. Otalżyńską następnie poprzez ulicę Jeżynową, Malinową a następnie poprzez ulicę Brzozową, Otalżyńską i Jeziorną w Łebieńskiej Hucie do drogi DW 224 do granicy powiatów wejherowskiego i kartuskiego,

– w powiecie kartuskim w gminie Przodkowo w granicach administracyjnych miejscowości – Pomieczyno, Otalżyno, Rąb, Barwik, Kłosówko, Chopy, Szarłata, Brzeziny, Gliniewo, Załęże, Kawle Dolne, Kawle Górne, Czeczewo z wyłączeniem obszaru wymienionego w ust. 1, Przodkowo, Kosowo, Kobysewo na północ od linii ul. Piaskowej i ul. Smołdzińskiej, Smołdzino, Kczewo, Tokary,

– w powiecie kartuskim w gminie Żukowo w granicach administracyjnych miejscowości – Małkowo, Miszewko, Miszewo, Dabrowa, Banino, Rębiechowo, Pępowo, Barniewice, Nowy
Świat, Chwaszczyno z wyłączeniem obszaru wymienionego w ust. 1, Tuchom z wyłączeniem obszaru wymienionego w ust. 1, Żukowo na północ od linii ul. Elżbietańskiej i ul. Gdańskiej,
Lniska na północ od ul. Żukowskiej i zachód od ul. Jarzębinowej, Leźno na Zachód od ul. Jażębinowej, Czaple na północ od drogi gminnej, – powiatu miasta Gdynia i granicą wyznaczoną za pomocą linii prowadzącej: Od północy – od granicy gminy Wejherowo w miejscowości Łężyce z powiatem miasta Gdynia, w linii biegnącej przez Trójmiejski Park Krajobrazowy obejmując „Leśny Ogród Botaniczny Marszewo” przecinając na wysokości 1⁄4 północnej ulicę Marszewską, Od wschodu – po wschodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta obejmując dzielnicę Wiczlino i Chwarzno do granicy miasta Gdynia i Gdańsk, – powiatu miasta Gdańsk i granicą wyznaczoną za pomocą linii prowadzącej, Od wschodu – po wschodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta (alei Kazimierza Jagiellończyka) zaczynając od granicy miasta Gdynia i Gdańsk do wysokości zbiegu dróg; ul. Galaktycznej, ul. Telewizyjnej oraz ul. Radarowej. Dalej wzdłuż ul. Radarowej do ul. Radiowej, następnie w kierunku północno zachodnim ul. Radiową do ul. Spadochroniarzy. Ul. Spadochroniarzy do ronda na ul. Juliusza Słowackiego przy lotnisku im. Lecha Wałęsy. Następnie wzdłuż północnej części płotu lotniska do granicy powiatu kartuskiego z powiatem miasta Gdańska i wzdłuż tej granicy do wysokości miejscowości Czaple.

§ 2. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
– uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
– ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

5) posiadaczowi zwierząt:
– prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,
– niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

6) właściwym terytorialnie jednostkom Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych, Wójtom i Starostom poszukiwanie padłych ptaków na terenie obszaru
zapowietrzonego, w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Wejherowie oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kartuzach celu pobrania próbek badań.

2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych  bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.

3. Środków określonych w § 2 ust. 2 pkt 5 i pkt 6 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się rozumiane jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

4. Środki określone w § 2 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 21 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia
przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków.

5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, na obszarze zapowietrzonym stosuje się środki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 aż do upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 3. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 ust. 2 nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 2 zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

3. Środki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.

§ 4. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści, odpowiednio:

UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.

2. Tablice i oznakowanie jest w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.
§ 5. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych.
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i § 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722).
§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wejherowie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gdańsku oraz Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pruszczu Gdańskim, Staroście Kartuskiemu, Staroście Wejherowskiemu i Prezydentowi Miasta Gdańsk, Prezydentowi Miasta Gdynia, Wójtowi Gminy Przodkowo, Wójtowi Gminy Żukowo, Wójtowi Gminy Szemud, Wójtowi Gminy Wejherowo, Komendantowi Miejskiemu Policji w Gdańsku, Komendantowi Miejskiemu Policji w Gdyni, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kartuzach, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wejherowie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdyni, Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie Nadleśniczym, właściwym terytorialnie jednostkom Polskiego Związku Łowieckiego
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i obowiązuje do czasu jego uchylenia.
§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Pomorskiego

WOJEWODA POMORSKI

Dariusz Drelich

7 lutego 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach

poszukuje kandydatów na stanowiska


Do spraw: bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności


Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego : 58 681 10 15 lub mailowego na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl , lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2022 r. poz.768)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina o obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej wg załączonego wzoru, pocztą e-mail, lub osobiście zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach, bądź jest też możliwość zgłoszenia telefonicznie.
Link do formularza

Wypełniony formularz „ Zgłoszenie posiadania drobiu/ptaków” należy:
 złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach
 przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
ul. Słoneczna 1 83 – 300 Kartuzy (ważna data)
 przesłać drogą e-mail na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 lub zgłosić telefonicznie: 58 681 10 15

 Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują siędo zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu  muszą liczyć się z karami finansowymi w wysokości :

od 2 584,465 do 10 337,86

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2023

POWIATOWEGO   LEKARZA  WETERYNARII W KARTUZACH

z dnia 26 maja 2023r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  u ptaków dzikich na terenie powiatu kartuskiego

POBIERZ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA nr 1 2023


POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KARTUZACH
poszukuje kandydatów do realizacji czynności w ramach umowy wyznaczenia.

Szczegóły w :”aktualności” oraz “nabór personelu”

Załącznik 1 – Treść ogłoszenia


ZASADY OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

 

Skip to content