PLW w Kartuzach poszukuje kandydatów do realizacji czynności w ramach umowy wyznaczenia

PLW w Kartuzach poszukuje kandydatów do realizacji czynności w ramach umowy wyznaczenia

 Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2018.1557 t.j.)

 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KARTUZACH

poszukuje kandydatów do realizacji niżej wymienionych czynności w ramach umowy wyznaczenia

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 5. badania mięsa zwierząt łownych,
 6. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 7. sprawowania nadzoru nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa;
 8. pobierania próbek do badań,

w zakładach oraz gospodarstwach utrzymujących zwierzęta, będących pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach.

Szczegółowy zakres, terminy i miejsca wykonywania czynności, jak również wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie i terminy płatności, zostaną określone                       w umowach na ich wykonywanie.

Warunki naboru

 1. Wyznaczenia obejmują okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
 2. Wyznaczenie lekarzy weterynarii następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U.2004.89.860 z późn. zm.).
 3. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach gotowość do wykonywania określonych czynności (wniosek o wyznaczenie), na formularzu. Druki wniosków osoba zainteresowana wyznaczeniem pobiera w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kartuzach lub na stronie internetowej http://piwkartuzy.pl/
 4. Osoba starająca się o wyznaczenie przedstawia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach dokumenty, stanowiące załączniki do wniosku:
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • kopię dowodu osobistego (której rozmiar nie przekracza 75% oryginału lub kopię powiększoną o wartość przekraczającą 120% oryginału),
 • aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • życiorys/CV,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP,
 • wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie ) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego – zgodnie z wzorem PLW w Kartuzach,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wydane do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz zaświadczenie o stanie zdrowia w tym aktualny wynik badania okulistycznego – dotyczy osób ubiegających się o wyznaczenie do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa, badania mięsa zwierząt łownych, oraz osoby ubiegające się o wyznaczenie do wykonywania czynności z zakresu sprawowania kontroli w zakładach produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia.
 • zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii,
 • dokumentację potwierdzającą kwalifikacje wymagane od osób wyznaczonych  do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (jeśli dotyczy) tj.:
 • roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt – w przypadku ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 • 3 miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii –  w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
 • miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa mleka, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 • miesięczną praktykę w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku pobierania próbek do badań;
 • odbycie kursu wytrawiania.
 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji,
 2. Pisemną zgodę kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt w którym wnioskodawca jest zatrudniony (w ramach którego wnioskodawca świadczy usługi weterynaryjne).
 3. Pisemną zgodę kierownika jednostki organizacyjnej inspekcji w którym wyznaczona osoba jest zatrudniona – w przypadku lekarzy weterynarii będących pracownikami inspekcji weterynaryjnej.

 

Informacje uzupełniające

 

 1. Osoby spełniające wszystkie wymagania Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno – prawną na wykonywanie określonych czynności. Umowa zawierana jest na okres obejmujący od 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
 • Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii bezzwłocznie wystawia osobie wyznaczonej upoważnienie do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego Lekarza Weterynarii”.
 1. Niepodpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
 2. Wszelkich wyjaśnień w zakresie naboru udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach.
 3. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w kartuzach w dniu 4 listopada 2020r. oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach.
 • Wnioski zostaną rozpatrzone komisyjnie do 15 grudnia 2020 roku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kartuzach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana(-ni) danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach, ul. Słoneczna 1, 83-300 Kartuzy, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach Panią Jolantę GROTKOWSKĄ.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach Pana Edwarda DYBOWSKIEGO, z którym może się Pan(-ni) skontaktować w sprawach ochrony Pana(-ni) danych osobowych oraz realizacji Pana(-ni) praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: iod@zsubhp.pl lub pisemnie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Kartuzach, ul. Słoneczna 1, 83-300 Kartuzy.
 3. Pana(-ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. przygotowania, zawarcia i realizacji umowy wyznaczenia – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 5. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych, rozpatrywanie reklamacji, obsługi serwisowej
  i gwarancyjnej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 6. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Pana(-ni) dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po jego zakończeniu wszelkie dokumenty aplikacyjne będą zniszczone w ciągu 90 dni,
  a w przypadku wyrażenia zgody na dalszą rekrutację przez okres 1 roku.
 8. W przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacji sfinalizowanego podpisaniem umowy wyznaczenia, Pana(-ni) dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a następnie przez kolejnych 5 lat od początku roku następującego po roku kalendarzowym, w którym umowy zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione lub do okresu wygaśnięcia rękojmi lub gwarancji, jeśli okresy te są dłuższe. Czas ten może zostać wydłużony
  o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.
 9. Administrator może udostępnić Pana(-ni) dane osobowe podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, a także podwykonawcom, w tym
  w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora takie usługi, jak: informatyczne, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, bankom, instytucjom finansowym, operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim.
 10. W odniesieniu do Pana(-ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany.
 11. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(-ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 12. Podanie przez Pana(-nią) danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji procesu rekrutacji sfinalizowanego podpisaniem umowy wyznaczenia.
 13. W stosunku do Pana(-ni) danych osobowych posiada Pan(-ni) prawo do:
 14. żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
 15. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 16. żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 17. lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 18. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
 19. przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.
 20. Przysługuje Panu(-ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarto
  w „Polityce prywatności” dostępnej na w siedzibie naszej jednostki oraz na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://piwkartuzy.pl/rodopolityka/

 

 1. Załącznik nr 1 –   Ogloszenie_o_rekrutacji_lekarzy_wyznaczonych
 2. Załącznik nr 2 – Zgłoszenie wstępnej gotowości
 3. Załącznik nr 2 – Instrukcja GLW z dnia 5 listopada 2020
4 listopada 2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach

poszukuje kandydatów na stanowiska


Do spraw: bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności


Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego : 58 681 10 15 lub mailowego na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl , lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2022 r. poz.768)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina o obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej wg załączonego wzoru, pocztą e-mail, lub osobiście zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach, bądź jest też możliwość zgłoszenia telefonicznie.
Link do formularza

Wypełniony formularz „ Zgłoszenie posiadania drobiu/ptaków” należy:
 złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach
 przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
ul. Słoneczna 1 83 – 300 Kartuzy (ważna data)
 przesłać drogą e-mail na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 lub zgłosić telefonicznie: 58 681 10 15

 Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują siędo zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu  muszą liczyć się z karami finansowymi w wysokości :

od 2 584,465 do 10 337,86

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2023

POWIATOWEGO   LEKARZA  WETERYNARII W KARTUZACH

z dnia 26 maja 2023r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  u ptaków dzikich na terenie powiatu kartuskiego

POBIERZ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA nr 1 2023


POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KARTUZACH
poszukuje kandydatów do realizacji czynności w ramach umowy wyznaczenia.

Szczegóły w :”aktualności” oraz “nabór personelu”

Załącznik 1 – Treść ogłoszenia


ZASADY OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

 

Skip to content