OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach – zlecenia na rok 2019 na obszarze powiatu kartuskiego:

OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach – zlecenia na rok 2019 na obszarze powiatu kartuskiego:

OGŁOSZENIE

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach

stosownie do treści art. 16 ust. 1 oraz 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej   (Dz. U z 2018, poz. 36 ze zm.) informuje, iż poszukuje lekarzy weterynarii oraz osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych niebędących oraz będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz wykonywania czynności urzędowych do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia na rok 2019 na obszarze powiatu kartuskiego:

Rodzaj czynności:

 1. Szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;
 2. Sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 3. Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 4. Sprawowania   nadzoru   nad   ubojem zwierząt rzeźnych, w   tym badania przed ubojowego         i poubojowego,   oceny mięsa i   nadzoru nad przestrzeganiem   przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 5. Badania zwierząt łownych;
 6. Sprawowania   nadzoru   nad   rozbiorem, przetwórstwem   lub przechowywaniem mięsa   i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
 7. Sprawowanie nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab;

h . Pobierania próbek do badań;

 1. Sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
 2. Badania laboratoryjnego na obecność włośni,
 3. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 4. Wykonywania czynności pomocniczych;

w nadzorowanych zakładach przetwórstwa mięsnego, ubojniach zwierząt rzeźnych, zakładach rybnych oraz gospodarstwach utrzymujących zwierzęta nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach, ul. Słoneczna 1, 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie

Termin realizacji: 01 stycznia 2019r.- 31 grudnia 2019r.

Szczegółowy zakres, termin i miejsce wykonywania czynności zostaną określone w umowach na ich wykonanie.

Lokalizacja: teren powiatu kartuskiego.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe weterynaryjne / z wyjątkiem pkt. l/;
 • Znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych;
 • Znajomość systemów GHP, GMP i HACCP;
 • Obowiązkowość;
 • Komunikatywność;
 • Zdolności organizacyjne;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel;
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom);

2) Kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

3) Życiorys i list motywacyjny, podanie;

4) Kopię zaświadczenia o odbyciu 3 – miesięcznego stażu w rzeźni wyznaczonej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

6) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie

7) Zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii;

8) Zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o zdolności do wykonywania pracy w procesie produkcji i w obrocie żywnością (dla osób wyznaczonych do pracy w rzeźni, przetwórstwie mięsa lub mleczarni),*

9) Zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonego badania okulistycznego*           (dotyczy: badania przed ubojowego, poubojowego, oceny mięsa, nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem, przechowywaniem mięsa);

10) Zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla pracowników;

11) Aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

12) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek:

 1. a) z ZUS – dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 2. b) od pracodawcy — dla osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;
 3. c) od innego zleceniodawcy – dla osób wykonujących umowy -zlecenia na rzecz innego zleceniodawcy;

13) Prawidłowo wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego;

14) Kopię zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w powiatowym inspektoracie weterynarii w zakresie pobierania prób monitoringowych (dla osób pobierających próby na monitoring), wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

15) Kopię zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa mleka (dla osób kontrolujących mleczarnie), wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

16) Kopię zaświadczenia o odbyciu rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt,*

17) Kopię zaświadczenia o odbyciu kursu wytrawiania w Puławach,*

18) zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w którym wyznaczana osoba jest zatrudniona – w przypadku lekarzy weterynarii będących pracownikami innego powiatowego inspektoratu weterynarii,

Wymagania punktu: 4, 14, 15, 16 zgodne z rozporządzeniem MR i RW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. 2004r. nr 89 poz. 860). *jeżeli dotyczy

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów do dnia 24 listopada 2018r. w siedzibie urzędu lub drogą pocztową na adres Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach ul. Słoneczna 1, 83-300 Kartuzy.

Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii   w Kartuzach, pod numerem telefonu   58-681-14-02

Wnioski zostaną rozpatrzone komisyjnie w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

Dokumenty do pobrania: Podanie, Oświadczenie ZUS, Kwestionariusz osobowy, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

12 listopada 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach

poszukuje kandydatów na stanowiska


Do spraw: bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności


Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego : 58 681 10 15 lub mailowego na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl , lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2022 r. poz.768)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina o obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej wg załączonego wzoru, pocztą e-mail, lub osobiście zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach, bądź jest też możliwość zgłoszenia telefonicznie.
Link do formularza

Wypełniony formularz „ Zgłoszenie posiadania drobiu/ptaków” należy:
 złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach
 przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
ul. Słoneczna 1 83 – 300 Kartuzy (ważna data)
 przesłać drogą e-mail na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 lub zgłosić telefonicznie: 58 681 10 15

 Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują siędo zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu  muszą liczyć się z karami finansowymi w wysokości :

od 2 584,465 do 10 337,86

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2023

POWIATOWEGO   LEKARZA  WETERYNARII W KARTUZACH

z dnia 26 maja 2023r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  u ptaków dzikich na terenie powiatu kartuskiego

POBIERZ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA nr 1 2023


POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KARTUZACH
poszukuje kandydatów do realizacji czynności w ramach umowy wyznaczenia.

Szczegóły w :”aktualności” oraz “nabór personelu”

Załącznik 1 – Treść ogłoszenia


ZASADY OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

 

Skip to content