Strona glowna Mapa strony Kontakt

Nabór personelu:

Informację udostępniono: 03-04-2017 23:12
Ostatnia aktualizacja: 03-04-2017 23:26

Ogłoszenie o naborze nr 9848 z dnia 03 kwietnia 2017

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
Ogłoszenie o naborze nr 9848 z dnia 03 kwietnia 2017 r.

OFERTY DO  

12  kwietnia 2017

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na

stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kartuzy

Kartuzy, powiat kartuski

ADRES URZĘDU:

83-300 Kartuzy, ul. Słoneczna 1

WARUNKI PRACY

praca na terenie powiatu kartuskiego- wyjazdy służbowe i w siedzibie

ZAKRES ZADAŃ

 •  przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i

prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem

potwierdzenia lub wykluczenia choroby

 •  prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem

ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i

zakazów mających na celu zwalczanie choroby

 •  przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w

zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 •  organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją,

nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do

laboratorium próbek do celów diagnostycznych

związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,

 •  kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy

weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w

zakresie: a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia

epizootycznego i epidemicznego,

 b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym

badań monitoringowych,

 c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym

obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia

zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia,

 •  badanie zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw

zdrowia oraz innych dokumentów,

 •  opracowywanie programów i planów dotyczących

monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania

chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym

czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,

 •  prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących

działalność nadzorowaną,

 •  prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem

planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób

zakaźnych zwierząt,

 •  prowadzenie spraw związanych z uznawaniem powiatu

lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych

chorób zakaźnych zwierząt,

 •  wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez

przełożonych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 •  Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 •  prawo jazdy kat B
 •  prawo wykonywania zawodu
 •  znajomość przepisów weterynaryjnych
 •  biegła obsługa komputera
 •  Posiadanie obywatelstwa polskiego
 •  Korzystanie z pełni praw publicznych
 •  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne
 przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 Wykształcenie: wyższe

 komunikatywność

 dyspozycyjność

 umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 Życiorys/CV i list motywacyjny

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie

wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 kopie dokumentów potwierdzajach posiadanie polskiego

obywatelstwa

 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych do celów naboru

 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie

wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 Dokumenty należy złożyć do: 12 kwietnia 2017 r.

 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego

dostarczenia oferty do urzędu

 Miejsce składania dokumentów:

83-300 Kartuzy

ul. Słoneczna 1

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

praca na zastepstwo

Wprowadził(a): Łukasz Wansel
Zatwierdził(a): Iwona Marcinska - Koszałka

Copyright © by Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach 2017