Elektronicza Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach
Zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 poz. 570, z 2018 poz.1000, 1544, 1669) pragniemy poinformować, że Urząd Miejski w Kartuzach ma uruchomioną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, działającą w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka

Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem:

www.epuap.gov.pl
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach:
1. Dokumenty można przekazywać poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie epuap
2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres:

piwkart@gdansk.wiw.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w punkcie 1.
3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu Mejskiego w Kartuzach w Biurze Obsługi Mieszkańca, znajdującego się na parterze w budynku UM Kartuzy przy ul. gen. Józefa Hallera 1

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
– dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie

Xades-Bes
– akceptowalne formaty załączników :
* txt, rtf, pdf, doc, odt
* jpg, gif, tif, png, svg
* zip, rar

– wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2MB
– dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Zgodnie z zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników

urzędów administracji rządowej: ” Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje: § 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień: 27 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;